Privacy policy


Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is het voor een therapeut verplicht om een cliëntendossier (bewaartermijn 20 jaar na de laatst aangebrachte wijziging) te hanteren. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de door mij uitgevoerde behandelingen. Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die, na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot uw dossier en heb ik een geheimhoudingsplicht.

De gegevens in uw dossier kunnen eventueel ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • Informeren andere zorgverleners na uw expliciete toestemming
  • Gebruik bij waarneming door een andere therapeut dan ik
  • Geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
  • Gebruik voor de financiële administratie door een administrateur of mijzelf

Wanneer ik om een andere reden dan hierboven vermeld, gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en hiervoor uw expliciete toestemming vragen.

Zorgnota

Om de zorgnota te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar, staan hierop de volgende gegevens vermeld:

  • Uw naam en adres
  • Uw geboortedatum
  • De datum van behandeling
  • Behandeling: Shiatsu 24102 en/of Acupunctuur 24104
  • Tarief


NB:

Bij klachten over niet-correct gebruik van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot Autoriteit Persoonsgegevens.